After - Sales Service

บริการหลังการขาย

The most priority concern is to ensure the consistency and reliability service to all customer who trusted in our product and service. We integrate all resources : People, Equipment, Facility, Experience, Vehicle and System to provide the best solution to satisfied customer need.


สิ่งสําคัญที่สุดที่เราใส่ใจคือการให้บริการที่น่าเชื่อถือและสม่ําเสมอตลอดเวลาแก่ลูกค้าทุกคนที่ไว้ วางใจในสินค้าและบริการของเรา เราจึงทุ่มเททรัพยากรที่มีทั้งหมด ทั้งทีมงาน, เครืองมือ, รถบริการ, ระบบฐานข้อมูล และประสบการณ์ เพื่อมอบทางเลือกที่ดีที่สุดแก่ทุกความต้องการของผู้ใช้งาน

Free maintenance service for 24 months *Regarding to company condition Purchase Service contract to save the cost

การดูแลรักษารถยก
1. บริการตรวจเช็คสภาพฟรีเป็นเวลา 24 เดือน
* ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท
2. ต่อสัญญาบริการตรวจเช็คสภาพรายปี เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแล

100% Pre-delivery
Inspection Quality Control

การดูแลรักษารถยก
เราตรวจสอบการทํางานของรถทกุคัน100% ก่อนส่ง มอบสินค้าทุกครั้ง

SKILLED 10 YEARS
More than 10 years Well-trained technicians and Experienced sales for product consultant and solution Advanced equipment to support service efficiency

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
1. เราให้คําปรึกษาด้านสินค้า และบริการหลังการขาย โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปีในการขาย และซ่อมรถยกโดยเฉพาะ
2. เราใช้อุปกรณ์ล่าสุดในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ อาการเสีย เพื่อให้รถสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ

Software to Record of customer’ service activities, part and problem

ระบบฐานข้อมูล
มีการบันทึกประวัติการซ่อม อาการเสีย และอะไหล่ที่ใช้ ทุกครั้งที่เข้าบริการ

Product and Service Warranty
Free spare part 12 months
Free service charge 12 months

การรับประกันสินค้า
1. ฟรีค่าอะไหล่ 12 เดือน ยกเว้นอะไหล่สิ้นเปลืองตามที่ บริษัทกำหนด
2. ฟรึค่าบริการตรวจเช็ค 12 เดือน

International Organization for Standardization for service maintenance of lift truck, and product lift truck (First Thai company)

บริษัทได้มาตฐานการจัดการคุณภาพ ด้านการขายสินค้า และบริการดูแลรักษาสําหรับรถยกโดยเฉพาะ ทําให้มั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าและบริการของเรา

STOCK
Inventory available of truck for sales more than 1,500 units (delivery in 24 hours) Spare part (fast truck back to work in 48 hours) Common Part allow freely exchange between DLX truck. Reduce part waiting time, On-hand spare part > 10,000 pieces

คลังสินค้าและอะไหล่
1. เรามีสินค้าพร้อมขายมากว่า 1500 รายการ สามารถ จัดส่งได้ภายใน 24 ชั่วโมง
2. อะไหล่ของรถ DLX ทุกรุ่นสามารถใช้ทดแทนกันได้ ประกอบกับการมีอะไหล่มากกว่า 10,000 ชิ้น พร้อมบริการ ทําให้เราสามารถซ่อมแซมรถได้ ภายใน 48 ชั่วโมง

Response time within 24 hours for electric truck* under company’s condition Vehicle and People to response Area coverage

ความรวดเร็ว
ด้วยการแบ่งพื้นที่การให้บริการ และการเตรียมจำนวนรถ และทีมบริการที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทำให้สามารถเข้าบริการลูกค้าได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้ง *เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด

Product usage Safety working condition Maintenance procedure

บริการหลักสูตรอบรมด้านต่างๆ
1. อบรมการใช้งานสินค้า
2. อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของรถ กับสภาพแวดล้อมต่างๆ
3. อบรมด้านการดูแลรักษารถ

RESERVE
Reserve truck during waiting for repairing truck

รถสํารองระหว่างซ่อม
กรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมรถให้กลับมาใช้งานตามกําหนดได้ เรามีรถสํารองใช้ให้ลูกค้าระหว่างซ่อม หรือรออะไหล่